Tip een vriend(in)

Vul alle velden correct in.
Techwork logo

Ako to funguje v zahraničí

 
 

Keďže sa naša ponuka týka predovšetkým práce v Holandsku, objasníme zatiaľ len, ako to funguje v Holandsku. Je možné, že v budúcnosti pridáme aj informácie týkajúce sa iných krajín.

 

 
 Spôsob dopravy do Holandska
 

Vo väčšine prípadov si dopravu do Holandska zabezpečuje a uhrádza samotný uchádzač. Niektoré agentúry vám uhradia a niekedy dokonca zorganizujú prvú cestu. Väčšina ľudí cestuje vlastnými autami, využívajú služby spoločnosti Student Agency alebo iného autobusového prepravcu, či minibusy.
hore.....

 Zmluva
 

S mnohými agentúrami podpíšete pracovnú zmluvu po príchode do Holandska; zmluva vychádza z holandskej legislatívy. V niektorých prípadoch sa stáva, že treba s agentúrou podpísať pracovnú predzmluvu ešte pred odchodom do Holandska. Niektoré agentúry využívajú spôsob vystavenia formulára A1, čo znamená, že pracovnú zmluvu máte na Slovensku.
hore.....

 Ďalšia administratíva
 

So zmluvou dostanete v Holandsku na podpis aj ďalšie dokumenty. Každá agentúra má vlastné verzie a rôzne druhy dokumentov. Toto sú najbežnejšie dokumenty na podpis:

  • súhlas splnomocňujúci agentúru vybaviť vo vašom mene zdravotné poistenie;
  • interné pravidlá agentúry a/alebo spoločnosti, v ktorej budete pracovať;
  • zmluva upravujúca ubytovanie;súhlas umožňujúci agentúre uplatniť pri výpočte vašej mzdy všeobecný odpočet dane;
  • dokumenty týkajúce sa dopravy, ktorú vám zabezpečí daná agentúra;
  • bezpečnostné predpisy (všeobecné a/alebo bezpečnostné pravidlá spoločnosti, v ktorej budete pracovať).

hore.....

 Číslo BSN (kedysi sa mu hovorilo SOFI)
 

Každá osoba legálne pracujúca v Holandsku musí mať číslo BSN (číslo sociálneho poistenia), toto číslo sa používa pri platbe dane a sociálneho poistenia. Väčšina agentúr pôjde s vami na pracovisko miestnej samosprávy, kde si môžete toto číslo vyžiadať.
hore.....

 Systém flexibilnej práce
 

Ako flexibilný pracovník budete pracovať v rámci systému etáp, ktorých je niekoľko. Počas týchto etáp sa práva a povinnosti vás samotných ako aj agentúry budú meniť.
V Holandsku fungujú dve veľké organizácie, ktoré koordinujú prácu agentúr: ABU a NBBU. Väčšina odvetví v Holandsku má vlastnú formu kolektívnej pracovnej zmluvy (kPZ), a to platí aj u týchto dvoch organizácií. Váš pracovný pomer bude upravený podľa kPZ niektorej z týchto dvoch organizácií vychádzajúc z kPZ ich klienta, u ktorého budete pracovať, alebo je kombináciou týchto kPZ. V Holandsku existuje viac ako 1 000 rôznych kPZ. KPZ sa uzatvára medzi jedným alebo viacerými zamestnávateľmi a odbormi. Formu kPZ nájdete na internetovej stránke organizácii ABUNBBU. Na stiahnutie ju ponúkajú v niekoľkých jazykových mutáciách.
Upozorňujeme, že nie všetky agentúry sú členmi niektorej z týchto dvoch organizácií. Techwork sa snaží v čo najväčšej miere spolupracovať s agentúrami, ktoré členmi sú.
hore.....

 Zdravotné poistenie
 

Zdravotné poistenie si všetci zamestnanci vybavujú a platia osobne. Platba sa neuskutočňuje stiahnutím zo mzdy ako v niektorých iných krajinách. Väčšina agentúr pre vás zdravotné poistenie vybaví a zabezpečí zrážku zdravotného poistenia z vašej mzdy. Je to ich povinnosť.
V prípade, že váš zákonný partner nemá príjem vo vašej krajine, musíte platiť zdravotné poistenie za neho/ňu. Čiastka za zákonného partnera je nižšia než vaša a jej výška závisí od krajiny, z ktorej pochádzate.
hore.....

 Ubytovanie
 

Všetky agentúry, s ktorými sme v kontakte, pre ľudí zo zahraničia zabezpečia ubytovanie. Pri väčšine týchto agentúr si budete za ubytovanie platiť tak, že vám ho budú strhávať zo mzdy.
Ubytovanie býva zabezpečené v rodinnom dome, byte, bungalove v rekreačnej oblasti, alebo v jeho časti, ktorá je určená osobitne pre cudzincov, atď. Niektoré agentúry zabezpečia posteľné oblečenie, niekedy si ho treba priniesť, alebo sa dá kúpiť v agentúre.
V prípade, že ostávate v Holandsku na dobu dlhšiu ako 4 mesiace, musíte sa oficiálne prihlásiť na mestskom úrade v mieste, kde máte zabezpečené ubytovanie a z tohto dôvodu sa odhlasujete z pobytu v domovskej krajine. Nerobí to veľa ľudí, pretože to môže v domovskej krajine spôsobiť problémy s hypotékou.
Mnoho ľudí požiada vo svojej domovskej krajine o odpustenie poplatku za komunálny odpad.
Z iniciatívy ABU, NBBU, niektorých odborárskych a iných organizácií sa zaviedlo certifikovanie ubytovania (SNF). Agentúry, ktoré chcú byť držiteľom takéhoto certifikátu, si musia nechať ubytovacie priestory každoročne skontrolovať. Techwork sa snaží čo najviac spolupracovať s agentúrami, ktoré sú držiteľom tohto certifikátu.
hore.....

 Doprava do zamestnania
 

V závislosti od toho, ako ďaleko od miesta bydliska v Holandsku sa vaše pracovisko nachádza, môže vám agentúra na dochádzanie do zamestnania zabezpečiť určitý druh dopravy. Môžu vám ponúknuť bicykel v prípade, že to do práce nemáte ďaleko, alebo vám zabezpečí autobus či minibus, ktorý vás príde vyzdvihnúť, ak bývate ďaleko. Niektoré agentúry žiadajú, aby si zamestnanci sami zabezpečili dopravu do práce, napríklad si dovezú do Holandska vlastné auto.
Ak od agentúry dostanete bicykel, musíte zaň zaplatiť zálohu a v prípade, že bicykel stratíte alebo poškodíte, budú vám zo mzdy strhávať náležitú sumu.
hore.....

 Pracovný odev
 

V závislosti od charakteru práce, ktorú budete vykonávať a na základe rozhodnutia agentúry, pre ktorú budete pracovať, je možné, že vám poskytnú bežný ochranný odev, ako sú montérky a pracovná obuv. Ak to tak nebude, musíte si doniesť vlastný odev, alebo je možné kúpiť si ho v agentúre.
Ak si pracovná pozícia vyžaduje špeciálny ochranný odev a pomôcky, bežne ich poskytuje agentúra alebo firma, v ktorej budete pracovať.
hore.....

 Pracovná doba, pracovný čas a nadčasy
 

Pracovný čas závisí, samozrejme, od spoločnosti, v ktorej budete pracovať a aj od toho, či sa v daných spoločnostiach pracuje na zmeny. Niektoré spoločnosti vám zaručia minimálny pracovný čas, iné to nerobia.
Či a ako vám budú vyplácať nadčasy a/alebo prácu na zmeny, závisí od kolektívnej pracovnej zmluvy, ktorá je platná pre vás.
Samozrejme, že sa snažíme ponúknuť pracovné miesto so stabilnou pracovnou dobou a možnosťou nadčasov. Vždy vás budeme vopred informovať, aké sú očakávania.
hore.....

 Vyplácanie mzdy
 

Mzdy sa vyplácajú za týždeň, za 4 týždne alebo za mesiac, záleží to od agentúry. Väčšina agentúr vyplatí preddavok za týždeň aj vtedy, keď sa konečný výpočet mzdy realizuje za 4 týždne alebo za mesiac.
Časť mzdy sa vyčleňuje na tzv. rezervy, ktoré sa vyplácajú len v čase štátnych sviatkov a dovolenky. Znamená to, že vám za odpracovanú dobu nebude vyplatená celá mzda, ale táto časť bude vyplatená neskôr.
hore.....

 Dovolenka a turnusy
 

Počet dní dovolenky sa môže líšiť v závislosti od kolektívnej pracovnej zmluvy, ktorá je platná pre vás.
Niektoré agentúry ponúkajú maximálne zákonom stanovený počet dní dovolenky, iné agentúry zvyknú pracovať vo viac či menej ustálených turnusoch. Znamená to, že vám umožnia ísť domov každých x dní za dané odpracované týždne.  V takomto prípade je najbežnejší interval každých 6-8 týždňov. Znamená to, že sa dostanete domov častejšie, ako keby ste mohli využiť len zákonom stanovenú dovolenku. Dni dovolenky, ktoré prevyšujú zákonom stanovený počet, samozrejme nie sú platené.
hore.....

 Choroba
 

Zamestnanec, ktorý je kvôli chorobe práceneschopný má právo na nemocenské dávky. Toto právo často krát nevzniká hneď v prvý deň práceneschopnosti, ale po jednom alebo viacerých dňoch. Výška a dĺžka vyplácania týchto dávok sa môže líšiť v závislosti od etapy, v ktorej sa práve nachádzate a od kolektívnej pracovnej zmluvy, ktorá je platná pre vás. Vo všeobecnosti sa časť nemocenských dávok vypláca zo sociálneho poistenia a časť uhrádza agentúra/spoločnosť, pre ktorú pracujete.
Spoločnosti/agentúry môžu na posúdenie zdravotného stavu zamestnanca využiť nezávislého lekára, ktorý určí, či ide skutočne o stav práceneschopnosti. Agentúry môžu požadovať, aby ste počas práceneschopnosti ostali v Holandsku pod dozorom holandského lekára.
hore.....

 Ak sa chcete niečo počas vášho pobytu v zahraničí opýtať
 

V prípade, že máte nejaké otázky, v každej agentúre je pre vás k dispozícii kontaktná osoba. Môže byť, že táto osoba hovorí vašim jazykom, ale nie je to vždy pravidlom. Ak to tak nie je, bude vám pri komunikácii musieť pomôcť kolega, niekedy vám ale môžeme pomôcť aj my. hore.....

 Daň a sociálne zabezpečenie
 

Všetci zamestnanci v Holandsku platia dane a prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia, majú takisto právo užívať si z toho plynúce výhody. Platí to aj pre cudzincov, ktorí pracujú v Holandsku. Daň a platby do sociálneho zabezpečenia sú v Holandsku kombinované a budú sa odpočítavať zo mzdy. Holandsko má progresívny daňový systém, ktorý funguje v určitej postupnosti. Pri každom zvýšení príjmu sa pomerne zvýši percento dane a platba do systému sociálneho zabezpečenia. 
Na konci roka máte právo (alebo povinnosť) podať daňové priznanie. Výsledkom toho môže, ale nemusí byť vrátenie preplatku dane. Máte právo uplatniť si daňový strop vášho zákonného partnera. V takomto prípade je veľmi pravdepodobné, že vám bude preplatok dane vrátený. Váš partner si musí požiadať o číslo BSN, aby ste si mohli jeho/jej strop uplatniť. Váš partner tak môže urobiť z domovskej krajiny.  
Zamestnanci sú samostatne zodpovední za vyplnenie daňového priznania. Nerobí to zamestnávateľ ako v niektorých krajinách. Keď kliknete sem alebo sem nájdete niektoré agentúry, ktoré vám s podávaním daňového priznania môžu pomôcť. Daňové priznanie je možné podať s max. 5 ročnou spätnou platnosťou.
V prípade, že ste povinní podať daňové priznanie, musíte tak urobiť pár mesiacov po skončení kalendárneho roka. Väčšina zahraničných zamestnancov podáva vo svojej domovskej krajine daňové priznanie s „nulovým príjmom“.
hore.....

 Sociálne výhody
 

Ako všetci ostatní zamestnanci v Holandsku, aj vy si môžete nárokovať sociálne výhody. Neznamená to však, že ich automaticky získate. Najbežnejšie sociálne výhody sú:

  • Prídavky na dieťa: za každé dieťa vo veku 0 až 17,99 rokov môžete dostávať štvrťročné prídavky. Výška prídavkov závisí od veku dieťaťa. Prebieha to v 3 krokoch. Prídavky, ktoré na dieťa dostávate vo vašej domácej krajine, sa v Holandsku od prídavku na dieťa odpočítajú. 
  • Rodinné prídavky: predstavujú ďalšiu mesačnú podporu rodinám s nízkymi príjmami. Tieto prídavky môžete dostať len v kombinácii s prídavkami na dieťa a ak o prídavky na dieťa požiadate, rodinné prídavky vám v prípade, že máte na ne nárok, vypočítajú automaticky.
  • Príspevok na zdravotnú starostlivosť: ďalší príspevok pre rodiny s nízkymi príjmami.

Je vo vašej vlastnej zodpovednosti uchádzať sa o tieto výhody a rovnako zastaviť  ich poberanie, keď na ne stratíte právo. Väčšina agentúr vám môže pri tom pomôcť, ale nie sú povinné to robiť. Ak ich poberanie včas nezrušíte, môže to viesť k povinnosti zaplatiť pokutu.
hore.....

 Dôchodok
 

Každý, kto pracuje alebo žije (žiť znamená, že ste oficiálne prihlásení v obci, kde žijete) v Holandsku si vo veku od 17 do 67 zabezpečuje nárok (v budúcnosti sa to môže zmeniť) na 2% štátnej penzie každý rok.
Či už si sporíte v súkromnej dôchodkovej alebo nie, závisí od kolektívnej pracovnej zmluvy, ktorá sa na to vzťahuje. Uvedomte si, že nie každá spoločnosť má kolektívnu pracovnú zmluvu, ktorá sa na to vzťahuje. Ak pracujete pre agentúru, máte na to právo. Zamestnancom, ktorí pracujú cez agentúru  vzniká nárok na súkromný dôchodok po 26 odpracovaných týždňoch. Spočiatku je to malé % vašej hrubej mzdy, ktoré hradí agentúra, po 78 pracovných týždňoch toto percento stúpa, ale aj vtedy musíte na to prispievať z vašej hrubej mzdy.
Aby ste si mohli nárokovať na dôchodok, nemusíte v Holandsku pracovať minimálne stanovenú dobu. Výška dôchodku však samozrejme závisí od počtu v Holandsku odpracovaných a prežitých rokov.
hore.....

 Iné
 

Holandskí zamestnávatelia nie sú povinní zabezpečiť pre svojich zamestnancov obed alebo poskytnúť im obedové lístky, ako je tomu v niektorých iných krajinách. Väčšina Holanďanov si pripraví na obed chlieb doma a vezme si ho do práce. Niektoré spoločnosti majú jedálne, kde ponúkajú jedlo, za ktoré si musíte sami zaplatiť.
Keďže je Holandsko rovinatá krajina a nie sú tu tuhé zimy, veľa ľudí v Holandsku chodí do práce na bicykli každý deň. To isté mnohé agentúry očakávajú aj od svojich zamestnancov, samozrejme, že len v tom prípade, ak sa vaše pracovisko nachádza v rozumnej vzdialenosti od bydliska.
hore.....
 

 

 

       

 

© Techwork 2024

realisatie: